ONLİNE İŞLEM MERKEZİ PLANLI KESİNTİLER
186 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
Ne Aramıştınız?
 • Dağıtım şirketi nedir?

  ​Dağıtım şirketi, belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişidir.

 • Dağıtım ve perakende satış şirketleri ayrışması nedir?

  Elektrik Piyasası Kanunu 3. maddesinde yer alan 'dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 01.01.2013 tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.' hükmü doğrultusunda, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

 • Dağıtım ve perakende satış şirketleri faaliyetleri niçin ayrıştırılmaktadır?

  En temel amaç olarak rekabeti artırarak, kamu menfaatinin artırılması tüketicilere tarifeden farklı indirimler uygulayabilme, hem üretim hem de tedarik alanında verimli bir rekabet ortamı sağlamaya yönelik olarak ayrıştırılmaktadır.

 • Serbest tüketici kimdir?

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestîsine sahip gerçek veya tüzel kişilerdir.

 • Yeni bir abonelik almak istiyorum. Hangi evraklar gerekli? 

  Yeni bir abonelik tahsisi için öncelikle enerji müsaadesi alınmalıdır. Enerji müsaadesinin alınmasından sonra Dağıtım Bağlantı Sözleşmesi yapılmalıdır.

 • Bağlantı bedeli nedir, hangi durumlarda alınır?

  Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde Bağlantı Hattının tanımı “Bağlantı hattı: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım şebekesine bağlamak için gerekli ve bu Yönetmelik kapsamında belirtilen mesafe sınırları dahilinde olan; AG’den bağlı tüketiciler için yapı bina giriş noktasından itibaren dağıtım şebekesine kadar, OG’den bağlı tüketiciler için tüketicinin şalt sahasının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden itibaren dağıtım şebekesine kadar olan hattı ifade eder” şeklinde yapılmıştır.


  Aynı yönetmelikte “Bağlantı hattı, tercih etmesi halinde kullanıcı tarafından tesis edilebilir. Bu durumda ilgili kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenmez. Bunun tercih edilmemesi durumunda kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenir ve bağlantı hattı dağıtım şirketi tarafından tesis edilir.” Denilmektedir.

  Bu sebeple Bağlantı hattının Dağıtım Şirketimizce tesis edilmesi durumunda başvuru sahibinden EPDK tarafından belirlenen ölçütlerde bağlantı bedeli alınır.

 • Enerji müsaadesi için nasıl ve hangi evraklarla başvuru yapılmalıdır?

  Enerji müsaadesi, herhangi bir yapı, tesis için veya geçici süreli ihtiyaç için (şantiye, panayır, fuar vb.) talep edilen enerjinin bağlantı noktasının (havai hat şebekesi, saha dağıtım panosu, trafo AG panosu veya müstakilen tesis edilen trafo), kablo/iletken kesit ve standartlarının, tayin ve tespitidir.

  Başvuru, arsa veya yapı sahibi ve/veya sahipleri, vekili, yetkili elektrikçisi veya yapım müteahhidi tarafından Dağıtım Lisansı sahibi Tüzel Kişinin Tüketici Hizmetleri Merkezlerine yapılır.

  Gerekli Belgeler;


  a) Adres, telefon, e-posta gibi iletişim bilgileri ve tapu bilgilerinin (ada, pafta, parsel no vb.) yer aldığı enerji müsaadesi başvuru dilekçesi,

  b) Elektrik iç tesisat projesi veya kullanım yerine ait güç bilgisi,

  c) Yapı ruhsatı ve ya yapı kullanım izin belgesi,

  d) Ruhsata tabi yapı değilse ilgili belediyeden ruhsata tabi olmadığına dair belge,

  e) Tarımsal sulama talebi için ilgili kuruluşlardan alınan (DSİ, Tarım İl Müdürlükleri vb.) yeraltı/yer üstü suyu kullanma belgesi,

  f) Panayır, fuar, yol şantiyesi vb. yerler için yetkili makamlardan (valilik, kaymakamlık, belediye vb.) alınmış izin belgesi,

  g) Geçici süre ile enerji talebinde bulunulması durumunda ilgili sürenin bildirilmelidir.


  Enerji müsaadelerinin geçerlilik süresi 90 gün ile sınırlıdır.

 • Yeni bir ev/işyeri satın aldım, elektrik bağlantısını nasıl yaptırabilirim ?

  Yeni inşa edilmiş tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe Müşteri Hizmetleri merkezlerimize doğrudan başvurur. Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

  a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

  b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

  c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

  ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

  d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

  e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

  f) İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

  g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri,

  dağıtım şirketine ibraz eder.

  Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

 • Güç artırımı yapmak istemekteyiz. Bunun için ne yapmalıyız?

  Tüketici anlaşma gücünü artırmak üzere, bir tadilat projesiyle birlikte bağlantı anlaşmasında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Dağıtım şirketi, tüketicinin sunduğu tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde kullanıcıya yazılı olarak bildirir. Anlaşma gücünün artırılmasının uygun bulunması halinde, bağlantı anlaşması yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa güç artışı yapılabilir.

 • Sayacım neden uzun zamandır okunmuyor? 

  Kullanım yerinizde takılı olan sayaç aşağıdaki nedenlerle okunmamış olabilir: 

  1) İlgili aydaki okuma tarihinde sayacın bulunduğu alan kapalı olduğu için sayaca ulaşılamamış olabilir. 

  2) Sayacın bulunduğu alan iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike arz ettiği için sayaç okunamamış olabilir.

  3) Ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım gibi sebeplerle sayaç okunamamış olabilir. 

  4) İlgili adreste sayaç bulunamamış olabilir. Bu gibi durumlarda, 186 numaralı Çağrı Merkezi'nden destek alabilir veya Mobil186 uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek endeks girişinizi tamamlayabilirsiniz.

 • Sayacım yanlış okundu, ne yapmalıyım?

  Hatalı olan faturanız ile birlikte bağlı bulunduğunuz en yakın hizmet noktamıza bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

 • Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

  Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

 • Hangi durumlarda elektrik enerjisi kesilir?

  Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

 • Kesme-Açma ücreti neden alınır?

  Abonelik esnasında enerjinin açma işlemi için, elektrik borcunun ödenmediği takdirde elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları için alınır.

 • Kesilmiş olan elektrik yeniden nasıl bağlanır?

  Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla, kesme-bağlama bedeli tahsil edilerek elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

 • Hangi durumlarda yeni bağlantı yapmalıyım?

  Yeni ikamete başlanan yapılarda ilk defa enerji kullanımına başlanacak olması durumunda (ilk kez abone numarası alınacak durumlarda) ve mevcut kullanım alanlarında güç artışı veya güç azaltımı yapılacak durumlarda yeni başvuru bağlantı başvurusu yapılmalıdır. Mevcut aboneliğin olduğu kullanım yerlerinde kullanıcı değişikliği olması durumunda yeni başvuru yapılması gerekmemektedir, bu tür durumlarda sözleşme değişikliği için Görevli Tedarik Şirketine başvurulmalıdır.

 • Elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunlu mu ? 

  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur. Aksi halde Usulsüz elektrik kullanımını yaptırımları uygulanabilir.

 • Kaçak Elektrik Kullanımı nedir?

  Elektriği her ne sebeple olursa olsun sayaçtan geçirmeksizin veya sayacı (ölçü sistemini) bozarak kullanmak kaçak elektrik kapsamına girmektedir.

  1. Şirketimizin elektrik şebekesi ve abone branşman hatlarıyla bunların uzantısı, ana kolon ve bu hatlar üzerindeki; ölçme sistemi, sayaç, röle, ölçme devreleri, akım ve gerilim trafoları, kofra, devre kesici ve eksik tüketim sağlayacak her türlü değişiklik yapmak, yerlerini değiştirmek,

  2. Bu tesislere Şirketimizin yazılı izni olmaksızın bağlantı yapmak ve yaptırmak,

  3. Abone olduktan sonra ölçü sisteminin ayarını bozmak veya değişiklik yapmak, köprülemeyi kaldırmak (kanca düşürmek), diskin dönmesine engel olmak, sayacı ters bağlayıp endeks silmek, endeksin okunduğu sayaç kapağındaki (ölçüye esas) mühürleri sökmek,

  4. Şirketimizce kesilen elektriği resmi olmayan yöntemle (gereğini yerine getirmeden) açmak ya da açtırarak kullanmak,

  5. Bunların dışında tüketimin doğru tespit edilmesine engel olacak her türlü işi yapmak,

  Bu gibi durumlar Kaçak Tespit Tutanağına işlenir ve yönetmenlik gereği hesaplanan bedel ilgiliden tahsil edilir.

  Ayrıca, Şirketimiz, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

 • Planlı Kesinti bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

  Web sitesi, Mobil  uygulama veya 186 numaralı Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilirsiniz.

 • Sürekli voltaj sorunu yaşıyorum, ne yapmalıyım?

  Talebinizi 186 numaralı Çağrı Merkezimize iletebilirsiniz.

 • Güç değişikliği durumunda yeniden Dağıtım Bağlantı Bedeli (DBB) alınmakta mıdır?

  Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar'ın 4 üncü maddesi gereğince bağlantısı yapılarak elektrik enerjisi verilmiş olan, mesken aboneleri dışında kalan kullanıcılara ait tesislerin bağlantı gücünün % 20’den (yüzde yirmi) daha fazla artması halinde, tadilat projesi çerçevesinde bu kullanıcılar için yeniden bağlantı varlıklarının tesis edilmesinin gerekli olması durumunda kullanıcıdan Usul ve Esaslar'ın 2 ve 3 üncü maddesine göre bağlantı bedeli tahsil edilecektir.​

 • Elektrikli cihazım elektrik kesintisi nedeniyle arızalandı. Ne yapmam gerekiyor?

  Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde talepte bulunulabilir.

 • Bina Yıkımı söz konusu olduğunda nasıl bir işlem yapmalıyım? 

  Sayacın takılı olduğu binanın yıkılacağı durumda,  elektrik dağıtım şirketine sayacın sökülmesi için başvuru yapılmalıdır. Başvuru Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yapılmalıdır. Bu başvuru esnasında gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir;

  Normal yıkım: 

  • Kimlik kontrolü 

  • Tapu 

  • Yıkım belgesi

  • Kullanıcı kendisi gelemiyor ise vekâletname 

  • Tesisat numarası ile durumu anlatan dilekçe 

  Şantiye yıkım: 

  • Yapı ruhsatı 

  • Kimlik kontrolü 

  • Eğer şirket yetkilisi ise vekâletname ya da imza sirküleri

  • Tesisat numarası ile durumu anlatan dilekçe

 • Kullanım yerinde takılı olan sayaç çalındı ne yapabilirim?

  ​Sayacın yerinde olmadığı, çalındığı durumda  elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılmalıdır. Başvuru Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yapılmalıdır.Bu başvuru esnasında  polis, itfaiye gibi resmi kurumlar tarafından sayacın yerinde olmadığına dair düzenlenen tutanakların sunulması gerekmektedir.

 • Sayaç ölçümümde hata olduğunu düşünüyorum, ne yapmalıyım?

  Sayacınızın ölçümünde hata olduğu durumda sayacın kontrol edilmesi için Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne  yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Başvuruda tesisat numarasının belirtilmesi önemlidir. Başvurunun ardından sayaç yeni bir sayaç ile değiştirilmekte, ölçü şikayetinde bulunulan sayaçlar Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli nezdinde incelenerek tarafsız bir rapor oluşturulmaktadır. Çıkan raporda sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli ​ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde oluşan bedeller faturanıza yansıtılacaktır.

 • Sayaç bilgilerinin ya da bağlantılarının diğer sayaçlar ile karışması durumunda ne yapmalıyım?

  186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

 • Tüketim olduğu halde limit altı fatura veya 0 TL fatura geldiğini durumunda ne yapmalıyım?

  ​Sayacınızda muhtemelen bir arıza bulunmaktadır. 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

 • Sayacımda fiziksel hasar var, ne yapmalıyım?

  ​Sayaçta gözle görülür fiziksel hasar (sayaç dönmüyor, camı kırık, ekranı bozuk, tarih ve saat bilgileri yanlış vs) olması durumunda talebinizi 186 numaralı Çağrı Merkezimize iletebilirsiniz.

 • Sayacım yandı ne yapmalıyım?

  186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.​

 • Elektrik aboneliği başvurusunda bulundum, elektriğim ne zaman açılır?

  Görevli tedarik şirketine ve eğer varsa dağıtım şirketine karşı tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz durumunda elektriğinizin ne zaman açılacağı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 49. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

  • İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

  • İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde, elektriğiniz açılır.

 • Elektrik sayacım mühürsüz/mührüm kırık ne yapmalıyım?

  ​Mührünüzün kırık olması durumunda 186 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak mührün kırık olduğu ile ilgili bildirimde bulunulmalıdır.

 • Elektriğimin kesilmesi ve aboneliğimin sonlandırılması için tedarikçime tahliye talebinde bulundum.Talebim ne zaman sonuçlanır?

  Başvurunuz alındıktan ve görevli tedarik şirketi tarafından dağıtım şirketine iletildikten sonra elektriğinizin ne zaman kesileceği Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 17. Maddesinde düzenlenmiştir. 

  İmar yerleşim alanında 1 gün içerisinde,  İmar yerleşim alanı dışında 2 gün içerisinde, elektriğiniz kesilir.

 • Elektrik tüketim borcum sebebiyle elektriğim kesildi, yükümlülüklerimi yerine getirmeden elektriği açar/açtırırsam ne olur?

  Görevli tedarik şirketine olan veya Dağıtım Şirketine borcunuz nedeniyle kesilen enerjiyi, yükümlülüklerinizi yerine getirmeden elektriğinizi açmanız/açtırmanız durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu uyarınca kaçak elektrik kullanımına ilişkin yasal süreç başlatılacaktır. Kaçak elektrik kullanımı suçtur.

  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin detayına buradan​ ulaşabilirsiniz.  

 • Hasar başvurusunu nasıl yapabilirim?

  186 Çağrı Merkezi'ni arayarak veya İşletme Müdürlüklerimize dilekçe yoluyla hasar başvurusunda bulunabilirsiniz.

 • Hangi durumlarda hasar başvurusu değerlendirmeye alınabilir?

  Dağıtım sistemimizde şebeke kaynaklı oluşan arızalar ve/veya dış müdahale sonrası şebekemizde oluşan arızalar sonucu müşterilerimize ait;

  Cihaz hasarları

  Hayvan ölümleri

  Tarla yangınları

  Araç hasarları oluşabilmektedir. 

  EPDK Hizmet Kalite Yönetmeliği'nin 26. Maddesinde belirtilen "on iş günü" içerisinde gelen ve hasar başvurusu yapan "müşterinin aboneliğinin kendi adına olması" halinde talepler hasar süreci kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

 • Hasar için ödenecek bedel nasıl belirlenecek?

  ​​​Cihazınızın onarılması halinde Şirketimize sunacağınız onarım-tamir faturası doğrultusunda, onarılmaması halinde ise Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına Yönelik Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde tanımlanan rayiç bedeller (piyasa ortalama fiyatı) üzerinden gerekli işlemler yürütülecektir.

 • Evde hasta var. Elektriğin herhangi bir sebeple kesilmemesi için ne yapmalıyım?

  Elektrik enerjisi tüketiminin zorunlu ve hayati olması durumlarında, yaşanması muhtemel enerji kesintilerinin (borçtan kaynaklanan) engellenebilmesi için, evde bakım ve tedavisinde kesinti halinde yaşam riski oluşturacak elektrikli bir cihaz kullanıldığına dair sağlık raporu ile Şirketimize başvuru yapılması gerekmektedir. Dilekçede hizmet numarası yazılmalıdır. Süreli sağlık raporlarının süresi dahilinde olması önemlidir.  Sağlık raporunda belirtilen kişi ile abone sahibi aynı kişiler değil; eşi ise evlilik cüzdanı, kızı ya da oğlu ise kimlik fotokopileri, soy isim farklılığı var ise aynı adreste ikamet ettiklerine dair ikametgah belgesi ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

 • Cihaza Bağlı yaşayan hastaların enerji kesintisinden etkilenmemeleri için ne yapmak gerekir?

  ​Elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağlı olarak yaşamını sürdüren hastaları olan kullanıcılarımızın , elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borç nedeniyle enerjisiz kalmamaları için aşağıda belirtilen belgeleri, yazılı başvuru ile Dağıtım Şirketine iletmesi halinde kesme blokajı konulabilecektir.  Kayıt altına alınan bu tür abonelikler, planlı kesintilerde öncelikle ve plansız kesintilerde ise kesintiler ile ilgili durum hakkında tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla bilgilendirilebileceklerdir. Bu başvuru için gerekli belgeler;

  1) Hastanın tesisatına blokaj konulmuş evde yaşadığını gösteren hastaya ait ikametgah belgesi

  2) Hekim raporu

  3) Sağlık Bakanlığı onaylı cihaz raporu (Sağlık Kurulu Raporu) 

  4)Tesisat numarası


  Yapılan bu düzenleme, elektrik faturalarının ödenmesinin gerekmediği şeklinde yanlış anlaşılmamalıdır.

 • Alo 186 Çağrı Merkezine yapılan aramalar ücretli midir?

  Alo 186 Çağrı Merkezimize cep telefonlarından ve sabit hatlardan yaptığınız aramalar üzerinden Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak abonesi olduğunuz GSM operatörü ya da telekomünikasyon şirketi tarafından yapılan tahsilatlardan, hizmet aldığınız GSM operatörü ya da telekomünikasyon şirketi sorumludur.​​​

 • Elektrik Arıza birimleriniz hangi saatlerde çalışmaktadır?

  Elektrik Arıza Servislerimiz 7/24 esasına göre çalışmaktadırlar. Tüm yerleşim birimlerimizde 186 Elektrik Arıza telefonlarımızdan arıza bildirimlerinizi yapabilirsiniz. Arıza kayıtları, ilgili birimlere derhal iletilmekte ve arızaya müdahale edilmektedir.

 • Sayacımı iznim dışında değiştirmişsiniz. Bu işlemi neye dayanarak yapıyorsunuz? 

  On yıllık Damga süresini dolduran sayaçlarda 21 Ocak 1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununun 9. maddesi ve bu maddenin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve yine 24 Temmuz 1994 tarih 22000 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği'nin 9. madde b bendi hükümleri doğrultusunda periyodik değişimler yapılır. Kalibrasyon işlemleri kapsamında gerçekleştirilmesi gereken bu yasal zorunluluk dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır.

 • Bahçeme, çatıma, arazime elektrik üretim tesisi kurabilir miyim? 

  Elektrik abonesi olan her gerçek veya tüzel kişi dağıtım şirketinin iznini almak şartıyla lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Ayrıntılı bilgi için internet sitemizde Lisanssız Elektrik Üretimi linkini ziyaret edebilirsiniz.

 • Abonelik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunlu mudur?

  Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur. Aksi halde usulsüz elektrik kullanım yaptırımları uygulanabilir.

 • Abone/adres/tesisat/telefon/kimlik bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

  Abone numaranız ile bağlı bulunduğunuz işletmenin Müşteri Hizmet Merkezinden, 186 nolu Çağrı Merkezinden ya da ilgili tedarikçi firmanızla iletişime geçerek güncelleyebilirsiniz.

 • Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?

  Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 26. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

 • Programlı kesinti ne demektir. Neden yapılır?

  Programlı kesinti; arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan gerek yatırım ve bakım-onarım çalışmaları, gerekse yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Programlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup, bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 • Dağıtım Şirketinin aydınlatmakla yükümlü olduğu alanlar nerelerdir?

  Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği; dağıtım şirketleri kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Özel patika yollarına, duvarla çevrili site içlerine, özel mülklere ait alanlara Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği aydınlatma tesisi yapılamamaktadır.

 • Aydınlatma lambaları akşam erken yanıp sabah geç saatte sönüyor ne yapabilirim? 

  Detaylı adres ile 186 çağrı merkezini arayarak aydınlatma arızası kaydı yaptırabilirsiniz.

 • Faturam çok yüksek geliyor, ne yapmalıyım?

  ​Faturanız ile ilgili konularda, hizmet almış olduğunuz tedarik şirketi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Hizmet almış olduğunuz tedarik şirketinin iletişim bilgilerine faturanızın üzerinden veya ilgili şirketin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • Binadaki sayaçların karışık olduğunu (farklı dairelere bağlı olduğunu) düşünüyorum, ne yapmalıyım ? 

  Bu durumun tespitin için bağlı bulunduğunuz işletmeye veya 186 Çağrı Merkezi aracılığı ile başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Şirketinizce değiştirilen sayaçlar için hangi bedelleri alınıyor? 

  Tüm sayaç değişim işlemleri şirketimizce yapılmakta olup herhangi bir bedel alınmamaktadır.

 • İki direk arası kablo koptu, yola düştü ne yapmalıyım? 

  İki direk arası elektrik teli/kablosu düşmesi aciliyet gerektiren durumdur, 186 çağrı merkezi aranarak bilgi verilmelidir.

 • Ev içi şalter/sigorta atıyor veya ev içi şalterden/sigortadan kıvılcım çıkıyor. Ne yapmam gerekiyor? 

  İç tesisatta arıza olduğu için yetkili elektrikçiden destek alarak tesisatını kontrol ettirmesi gereklidir. Bina girişinde dairesine ait olan şalterin kapatılması (sigortanın gevşetilmesi) gerekir.

 • Şebeke evime çok yakın, can güvenliğimiz açısından tehlike arz edebileceğini  düşünüyoruz. Endişelerimizin giderilmesi için nereye başvurmamız gerekiyor? 

  186 Çağrı Merkezi’ne veya en yakında bulunan İşletme Müdürlüğü’ne başvurmanız halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

 • Geriye dönük tüketim bilgilerimi içerir belge nasıl alabilirim? 

  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 19'un 4. bendinde belirtildiği üzere "Dağıtım Şirketi, tüketicinin talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde iki defadan fazla olmamak üzere, tüketicinin geçmiş yirmi dört aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini tek zamanlı veya çok zamanlı olarak kWh cinsinden gösteren belgeyi ücretsiz olarak sunmakla yükümlüdür." ibaresine binaen talebinizi Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketine iletebilirsiniz.