ONLİNE İŞLEM MERKEZİ PLANLI KESİNTİLER
186 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
Ne Aramıştınız?

DUYURUDünyayı ve ülkemizi etkileyen Corona Virüsü (COVID-19) Salgını sebebiyle 22/03/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan COVID-19 salgın tehdidine yönelik kamu çalışanları için alınan ilave tedbirler kapsamında 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kamu personelleri için uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmiştir. Bu kapsamda salgın tehdidinin artması neticesinde özel sektör çalışanları için de uzaktan ve esnek çalıma modeli tercih edilmeye başlanmıştır.

04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de de yayınlanan 02/04/2020 tarihli ve 9076 sayılı Kurul Kararı ile;

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/04/2020 tarihli toplantısında; dünyayı ve ülkemizi etkileyen Corona Virüsü (COVID-19) Salgını’nın Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Yönetmelik) 35 inci maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamında “mücbir sebep” olarak kabul edilmiş olup;

A) …

B) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Buna göre Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (Yönetmelik) uyarınca imzalanan bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında sona eren üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin tamamlanması için bağlantı anlaşması süresine ilave 3 ay süre verilmiştir.

Ayrıca Yönetmelik kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen kişilere 180 gün, ‘Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’ (Usul ve Esaslar) kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen kişilere ise 90 gün yükümlülük tamamlama süresi verilmiştir. Yönetmelikte tanımlanan ya da Çağrı Mektubunda belirlenen yükümlülüklerin bu süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu süreler içerisinde yükümlülüklerin tamamlanamaması ve gerekli işlemlerin tekemmül ettirilememesi ve yine bu süreler içerisinde başvuruda bulunulması halinde Yönetmelik kapsamındaki tesisler için 180 gün, Usul ve Esaslar kapsamındaki tesisler için 90 gün ilave süre verilmektedir.

Gerek proje onay işlemleriyle ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşların hizmetleri aksatmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmesi gerekse talep edilmesi halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu aşamasında Yönetmelik kapsamında, yukarıda açıklandığı şekilde, ilgili şebeke işletmecilerince ilave süre verileceği hususları göz önünde bulundurularak bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu aşamasındaki kişiler için bu aşamada COVID-19 nedeniyle ileri sürülen gecikmeler için ilave bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmamıştır. İlerleyen süreçte konuya ilişkin düzenleme ihtiyacı hasıl olması durumunda bilahare değerlendirilecektir.

Diğer taraftan lisanssız üretim başvuruları Yönetmeliğin 12 inci fıkrası uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca evrak ve teknik yönden aylık periyodlarla değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak kabul

edilen COVID-19 nedeniyle Cumhurbaşkanı ve ilgili resmi makamlarca alınan tedbirlerde dikkate alınarak Kurumumuzca yeni bir bildirim yapılıncaya kadar lisanssız üretim başvurularının değerlendirilmesi maksadıyla komisyon toplantıları yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  • Görüntülemek için tıklayınız